Trường: THPT Đan Phượng

Forum by Class A1
 
Trang ChínhPortalTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
Moderators (241)
 
tku_trang (212)
 
[Oh]-Nice (149)
 
Hang[NMRI].Monitor_A1Pro® (65)
 
tuandoi1 (63)
 
Ryu (61)
 
*_[R]ùa_* (58)
 
nh0ckuty_9x (48)
 
Admin (29)
 
kissmel0v3 (28)
 
Similar topics

  Share | 
   

   Source manager sro

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
  Tác giảThông điệp

  tuandoi1

  SMod

  SMod

  Tổng số bài gửi : 63
  Được cảm ơn : 0
  Tuổi : 27
  Đến từ : Đan Phượng
  Join date : 11/07/2010
  Giới tính : Nam

  Bài gửiTiêu đề: Source manager sro   Tue Aug 31, 2010 1:14 am

  Cái này code được một thời gian roài, vẫn còn 1 số lỗi nhưng lười ko mò để fix ai thích mang về phát triển thêm thì phát triển, nhớ ghi rõ bản quyền đấy nhá:-", code này mình tự code 100% đảm bảo ko đụng hàng.
  Các lưu ý khi view số ram của mỗi acc, nếu chạy qua quyền limited hay user khác là lỗi đó.
  Chức năng tắt máy chưa hoạt động, cái này chỉ 1 hàm là xong
  Còn cái GUI Tray mình disable nó vì làm nó lằng nhằng quá, lắm lỗi phát sinh, chắc fix hơi lâu (lười) ai cố gằng fix cái này thì tool khá ổn. Nếu phát triển thêm chức năng như active caption thì hay quá(cái này chưa có ý tưởng tạo icon ở thanh tray, chắc là chưa biết cách thoai).
  Chúc các bạn may mắn :) Giật mình
  Code:

  #NoTrayIcon
  #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
  #AutoIt3Wrapper_icon=D:\tuandoi1\game online\Silkroad\Silkroad.ico
  #AutoIt3Wrapper_Res_Comment=Chúc các bạn vui vẻ với tool này ! (^_^)
  #AutoIt3Wrapper_Res_Description=http://vnbot.net
  #AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=1.0.3.0
  #AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright=(c)  2009 by tuandoi1™️
  #AutoIt3Wrapper_Res_Language=1066
  #AutoIt3Wrapper_Res_Field=Email|triki10802004@yahoo.com
  #AutoIt3Wrapper_Res_Field=Trò chơi|Silkroad Online
  #EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
  #Region
  #EndRegion

  ;~ #include "libraly.au3"
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #Include <GuiListView.au3>

  Opt("GUIOnEventMode", 1)
  Opt("MustDeclareVars", 1)
  Opt("TrayMenuMode", 1)
  GUIRegisterMsg($WM_NOTIFY, "WM_NOTIFY")
  Global $value1
  Global $LIST
  Global $I
  Global $ITEM
  Global $LISTVIEW
  Global $TITLE1
  Global $HANDLE
  Global $SROPOS
  Global $STATUS
  Global $STRING
  Global $BUTTSETTITLE
  Global $HANG
  Global $COT
  Global $TITLE
  Global $PHUT
  Global $MINUTE
  Global $GUI
  Global $HAN
  Global $PID
  Global $CONTEXT
  Global $EVENTCONTEC
  Global $RAM
  Global $PROCESS0
  Global $LBL0
  Global $BEGIN
  Global $DIF
  Global $HANDLE
  Global $SETTING
  Global $TRAY
  Global $TRAY1
  Global $TRAYSHOW
  Global $TRAY2
  Global $TRAYA
  Global $TRAY3
  Global $TRAYTHOAT
  Global $RAM
  Global $mem
  Global $check
  Global $msg
  Global $SIZE
  Global $STYLE = BitOR($WS_MAXIMIZEBOX, $WS_MINIMIZEBOX, $WS_SYSMENU, $WS_CAPTION, $WS_POPUP, $WS_POPUPWINDOW, $WS_GROUP, $WS_TABSTOP, $WS_BORDER, $WS_CLIPSIBLINGS)

  $GUI = GUICreate("Sro Manager", 400, 320, -1, -1)
  WinSetOnTop("Sro Manager", "", 1)
  GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "_thoat")
  _STATUSRAM()
  GUICtrlCreateTab(10, 10, 380, 270)
  GUICtrlCreateTabItem("Manager")
  $LISTVIEW = GUICtrlCreateListView("|Title          |Handle      |Status    |MB", 20, 40, 270, 200)
  _UPDATE()
  _ALLBTT()
  $check = GUICtrlCreateCheckbox("Show use ram",295,220,90,20)
  GUICtrlCreateTabItem("Auto shutdow")
  GUICtrlCreateLabel("Thời gian tắt máy tính bằng phút", 20, 70, 160, 20)
  $PHUT = GUICtrlCreateInput("", 190, 65, 50, 25, BitOR(0x0080, 0x2000))
  GUICtrlSetLimit(-1, 5)
  GUICtrlCreateButton("Start", 180, 140, 45, 40)
  ;~ GUICtrlSetOnEvent(-1, "_shutdow")
  Func _UPDATE()
     $LIST = WinList("[Class:CLIENT]", "")
     For $I = 1 To $LIST[0][0] Step 1
        $PID = WinGetProcess($LIST[$I][1],"")
        $mem = ProcessGetStats($PID,0)
        $STATUS = WinGetState($LIST[$I][1], "")
        If $STATUS == 21 Or $STATUS == 5 Then
           $STRING = "Hide"
        ElseIf $STATUS == 15 Or $STATUS == 47 Or $STATUS == 7 Or $STATUS == 15 Or $STATUS == 39 Then
           $STRING = "Show"
        ElseIf $STATUS == 23 Then
           $STRING = "Minimized"
        EndIf
     If BitAND(GUICtrlRead($check),$GUI_CHECKED) Then
        $ITEM = GUICtrlCreateListViewItem($I & "|" & $LIST[$I][0] & "|" & $LIST[$I][1] & "|" & $STRING & "|" & Int($mem[0]/(1024*1000)), $LISTVIEW) ;
     Else
        $ITEM = GUICtrlCreateListViewItem($I & "|" & $LIST[$I][0] & "|" & $LIST[$I][1] & "|" & $STRING & "|" , $LISTVIEW) ; & Int($mem[0]/(1024*1000)
     EndIf

        $HANDLE = WinGetHandle($ITEM, "")
  ;~       MsgBox(0,"",$LIST[$I][0] & " " & $STATUS & " " & $STRING)
  ;~       $STRING = ""
     Next
  EndFunc
  _GUICtrlListView_ClickItem($LISTVIEW, 1, "left", False, 2)
  Func WM_NOTIFY($HWND, $IMSG, $IWPARAM, $ILPARAM)
     #forceref $hWnd, $iMsg, $iwParam
     Local $HWNDFROM, $IIDFROM, $ICODE, $TNMHDR, $HWNDLISTVIEW, $TINFO
     $HWNDLISTVIEW = $LISTVIEW
     If Not IsHWnd($LISTVIEW) Then $HWNDLISTVIEW = GUICtrlGetHandle($LISTVIEW)
     $TNMHDR = DllStructCreate($TAGNMHDR, $ILPARAM)
     $HWNDFROM = HWnd(DllStructGetData($TNMHDR, "hWndFrom"))
     $IIDFROM = DllStructGetData($TNMHDR, "IDFrom")
     $ICODE = DllStructGetData($TNMHDR, "Code")
     Switch $HWNDFROM
        Case $HWNDLISTVIEW
           Switch $ICODE
              Case $NM_CLICK
                 $TINFO = DllStructCreate($TAGNMITEMACTIVATE, $ILPARAM)
                 $HANG = DllStructGetData($TINFO, "Index")
                 $COT = DllStructGetData($TINFO, "SubItem")
                 _SETINPUT(DllStructGetData($TINFO, "Index"))
              Case $NM_DBLCLK
                 $TINFO = DllStructCreate($TAGNMITEMACTIVATE, $ILPARAM)
                 $HANG = DllStructGetData($TINFO, "Index")
                 $COT = DllStructGetData($TINFO, "SubItem")
                 _SETINPUT(DllStructGetData($TINFO, "Index"))
                 If $STRING == "Show" Then
                    _SETHIDE()
  ;~                   MsgBox(0, "", $STRING)
                 ElseIf $STRING == "Hide" Then
                    _SETSHOW()
  ;~                   MsgBox(0, "", $STRING)
                 EndIf
              Case $NM_RCLICK
                 $TINFO = DllStructCreate($TAGNMITEMACTIVATE, $ILPARAM)
                 $HANG = DllStructGetData($TINFO, "Index")
                 $COT = DllStructGetData($TINFO, "SubItem")
                 _SETINPUT(DllStructGetData($TINFO, "Index"))
                 _MENUSTRIP()
           EndSwitch
     EndSwitch
  EndFunc
  Func _ALLBTT()
     $TITLE1 = GUICtrlCreateInput("", 20, 245, 170, 25)
     $BUTTSETTITLE = GUICtrlCreateButton("Rename Title", 200, 245, 90, 25)
     GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_settitle")
     GUICtrlCreateButton("Show Silkroad", 295, 40, 90, 25)
     GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setshow")
     GUICtrlCreateButton("Hide Silkroad", 295, 65, 90, 25)
     GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_sethide")
     GUICtrlCreateButton("Minimize", 295, 90, 90, 25)
     GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setminize")
     GUICtrlCreateButton("Kill Silkroad", 295, 115, 90, 25)
     GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_killsro")
     GUICtrlCreateButton("Run Silkroad", 295, 140, 90, 25)
     GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_runsro")
     GUICtrlCreateButton("Restore", 295, 165, 90, 25)
     GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
     $SIZE = GUICtrlCreateCombo("",295,195,40,15)
     GUICtrlSetData(-1, "20|40|60|80|100")
     GUICtrlCreateButton("Resize", 335, 194, 50, 24)
     GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setsize")
     GUICtrlCreateButton("Refresh", 295, 245, 90, 25)
     GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_ref")
  EndFunc
  GUISetState()
  Func _STATUSRAM()
     $PROCESS0 = GUICtrlCreateProgress(65, 290, 200, 20)
     $LBL0 = GUICtrlCreateLabel("", 270, 292.5, 50, 20)
     GUICtrlCreateLabel("Ram Use", 10, 292.5, 50, 20)
  EndFunc
  Func _TRAY()
     TrayItemDelete($SETTING)
     TrayItemDelete($TRAY)
     TrayItemDelete($TRAY1)
     TrayItemDelete($TRAYSHOW)
     TrayItemDelete($TRAY2)
     TrayItemDelete($TRAYA)
     TrayItemDelete($TRAY3)
     TrayItemDelete($TRAYTHOAT)
     $SETTING = TrayCreateMenu("Show game")
     For $I = 1 To $LIST[0][0] Step 1
        $TRAY = TrayCreateItem($STRING & $LIST[$I][0], $SETTING)
        TrayItemSetOnEvent(-1, "_setshow")
        $LIST[$HANG + 1][0] = $TITLE
        MsgBox(0, "", $LIST[$HANG + 1][0] & "  " & $TITLE)
     Next
     $TRAY1 = TrayCreateItem("")
     $TRAYSHOW = TrayCreateItem("Show tool")
     $TRAY2 = TrayCreateItem("")
     $TRAYA = TrayCreateItem("About")
     $TRAY3 = TrayCreateItem("")
     $TRAYTHOAT = TrayCreateItem("Exit")
     TraySetState()
  EndFunc
  Func _MENUSTRIP()
     $CONTEXT = GUICtrlCreateContextMenu($LISTVIEW)
     GUICtrlCreateMenuItem("Show Silkroad", $CONTEXT)
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setshow")
     GUICtrlCreateMenuItem("Hide Silkroad", $CONTEXT)
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_sethide")
     GUICtrlCreateMenuItem("Minimize Silkroad", $CONTEXT)
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setminize")
     GUICtrlCreateMenuItem("Kill Silkroad", $CONTEXT)
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_killsro")
     GUICtrlCreateMenuItem("Run Silkroad", $CONTEXT)
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_runsro")
     GUICtrlCreateMenuItem("Restore Silkroad", $CONTEXT)
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "_Res")
  EndFunc
  Func _REF()
     _GUICtrlListView_DeleteAllItems(GUICtrlGetHandle($LISTVIEW))
     _UPDATE()
  EndFunc
  Func _RES()
     If $LIST[0][0] > 0 Then
     WinSetState($LIST[$HANG + 1][0], "", @SW_RESTORE)
     Sleep(500)
     EndIf
     _REF()
  EndFunc
  Func _SETHIDE()
     If $LIST[0][0] > 0 Then
     WinSetState($LIST[$HANG + 1][0], "", @SW_HIDE)
     Sleep(500)
     EndIf
     _REF()
  EndFunc
  Func _SETSHOW()
     If $LIST[0][0] > 0 Then
     WinSetState($LIST[$HANG + 1][0], "", @SW_SHOW)
     Sleep(1000)
     EndIf
     _REF()
  EndFunc
  Func _SETMINIZE()
     If $LIST[0][0] > 0 Then
     WinSetState($LIST[$HANG + 1][0], "", @SW_MINIMIZE)
     $HANDLE = WinGetHandle($LIST[$HANG + 1][0])
     WINSETSTYLE($HANDLE, $STYLE)
     EndIf
     Sleep(500)
     _REF()
  EndFunc
  Func _KILLSRO()
     Local $PID
     If $LIST[0][0] > 0 Then
     $PID = WinGetProcess($LIST[$HANG + 1][0], "")
     ProcessClose($PID)
     Sleep(500)
     EndIf
     _REF()
  EndFunc
  Func _RUNSRO()
     Local $PATH
     $PATH = FileOpenDialog("Run Silkroad online", "", "Silkroad Online (Silkroad.exe)", 1 + 2, "")
     Run($PATH)
  EndFunc

  Func _SETTITLE()
     If $LIST[0][0] > 0 Then
     $TITLE = GUICtrlRead($TITLE1)
     _GUICtrlListView_SetItem($LISTVIEW, $TITLE, $HANG, 1)
     WinSetTitle($LIST[$HANG + 1][0], "", $TITLE)
     $LIST[$HANG + 1][0] = $TITLE
     Sleep(500)
     EndIf
     _REF()
     Sleep(500)
  EndFunc

  Func _SETINPUT($NUMBER)
     If $LIST[0][0] > 0 Then
     GUICtrlSetData($TITLE1, $LIST[$NUMBER + 1][0])
     Return $NUMBER + 1
     EndIf
  EndFunc

  Func _setsize()
     WinMove("SRO_Client", "", @DesktopWidth / 2 - ((@DesktopWidth / 100) * GUICtrlRead($SIZE)) / 2, @DesktopHeight / 2 - ((@DesktopHeight / 100) * GUICtrlRead($SIZE)) / 2, (@DesktopWidth / 100) * GUICtrlRead($SIZE), (@DesktopHeight / 100) * GUICtrlRead($SIZE)))
  EndFunc


  Func _THOAT()
     Exit
  EndFunc

  Func WINSETSTYLE($HWND, $STYLE = -1, $EXSTYLE = 0)
     Local Const $GWL_STYLE = -16
     Local Const $GWL_EXSTYLE = -20
     Local Const $SWP_NOMOVE = 2
     Local Const $SWP_NOSIZE = 1
     Local Const $SWP_SHOWWINDOW = 64
     Local Const $SWP_NOZORDER = 4
     Local $IFLAGS = BitOR($SWP_SHOWWINDOW, $SWP_NOSIZE, $SWP_NOMOVE, $SWP_NOZORDER)
     If $STYLE = -1 Then $STYLE = $WS_MINIMIZEBOX + $WS_CAPTION + $WS_POPUP + $WS_SYSMENU
     DllCall("User32.dll", "int", "SetWindowLong", "hwnd", $HWND, "int", $GWL_STYLE, "int", $STYLE)
     DllCall("User32.dll", "int", "SetWindowLong", "hwnd", $HWND, "int", $GWL_EXSTYLE, "int", $EXSTYLE)
     DllCall("User32.dll", "int", "SetWindowPos", "hwnd", $HWND, "hwnd", 0, "int", 0, "int", 0, "int", 0, "int", 0, "int", $IFLAGS)
  EndFunc

  $BEGIN = TimerInit()
  While 1
     $msg = GUIGetMsg()
     $DIF = TimerDiff($BEGIN)
     If $DIF >= 2000 Then
        $BEGIN = TimerInit()
  ;~       _REF()
        TraySetIcon("Shell32.dll", -Random(0, 100, 1))
     EndIf
     $RAM = MemGetStats()
     GUICtrlSetData($PROCESS0, $RAM[0])
     GUICtrlSetData($LBL0, $RAM[0] & "%" & "/100%")
     Sleep(100)
  WEnd

  ; DeTokenise by myAut2Exe >The Open Source AutoIT/AutoHotKey script decompiler< 2.9 build(138)


  tuandoi1  

   
  Về Đầu Trang Go down
   

  Source manager sro

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
  Trang 1 trong tổng số 1 trang
  * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.** Chia sẻ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng người viết.** Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.** Để tránh mất bài khi soạn thảo, tốt nhất nên chọn "Trả lời".
  - Vui lòng đọc nội quy trước khi trả lời, hoặc post bài mới*** Nếu chèn smilies có vấn đề, ấn vào nút A/a bên phải, phía trên khung trả lời.
  Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
  Trường: THPT Đan Phượng :: Công Nghệ Thông Tin :: Phần mềm-
  Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com