Trường: THPT Đan Phượng

Forum by Class A1
 
Trang ChínhPortalTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
Moderators (241)
 
tku_trang (212)
 
[Oh]-Nice (149)
 
Hang[NMRI].Monitor_A1Pro® (65)
 
tuandoi1 (63)
 
Ryu (61)
 
*_[R]ùa_* (58)
 
nh0ckuty_9x (48)
 
Admin (29)
 
kissmel0v3 (28)
 

Share | 
 

 Source manager sro

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp

tuandoi1

SMod

SMod

Tổng số bài gửi : 63
Được cảm ơn : 0
Tuổi : 27
Đến từ : Đan Phượng
Join date : 11/07/2010
Giới tính : Nam

Bài gửiTiêu đề: Source manager sro   Tue Aug 31, 2010 1:14 am

Cái này code được một thời gian roài, vẫn còn 1 số lỗi nhưng lười ko mò để fix ai thích mang về phát triển thêm thì phát triển, nhớ ghi rõ bản quyền đấy nhá:-", code này mình tự code 100% đảm bảo ko đụng hàng.
Các lưu ý khi view số ram của mỗi acc, nếu chạy qua quyền limited hay user khác là lỗi đó.
Chức năng tắt máy chưa hoạt động, cái này chỉ 1 hàm là xong
Còn cái GUI Tray mình disable nó vì làm nó lằng nhằng quá, lắm lỗi phát sinh, chắc fix hơi lâu (lười) ai cố gằng fix cái này thì tool khá ổn. Nếu phát triển thêm chức năng như active caption thì hay quá(cái này chưa có ý tưởng tạo icon ở thanh tray, chắc là chưa biết cách thoai).
Chúc các bạn may mắn :) Giật mình
Code:

#NoTrayIcon
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_icon=D:\tuandoi1\game online\Silkroad\Silkroad.ico
#AutoIt3Wrapper_Res_Comment=Chúc các bạn vui vẻ với tool này ! (^_^)
#AutoIt3Wrapper_Res_Description=http://vnbot.net
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=1.0.3.0
#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright=(c)  2009 by tuandoi1™️
#AutoIt3Wrapper_Res_Language=1066
#AutoIt3Wrapper_Res_Field=Email|triki10802004@yahoo.com
#AutoIt3Wrapper_Res_Field=Trò chơi|Silkroad Online
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#Region
#EndRegion

;~ #include "libraly.au3"
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Include <GuiListView.au3>

Opt("GUIOnEventMode", 1)
Opt("MustDeclareVars", 1)
Opt("TrayMenuMode", 1)
GUIRegisterMsg($WM_NOTIFY, "WM_NOTIFY")
Global $value1
Global $LIST
Global $I
Global $ITEM
Global $LISTVIEW
Global $TITLE1
Global $HANDLE
Global $SROPOS
Global $STATUS
Global $STRING
Global $BUTTSETTITLE
Global $HANG
Global $COT
Global $TITLE
Global $PHUT
Global $MINUTE
Global $GUI
Global $HAN
Global $PID
Global $CONTEXT
Global $EVENTCONTEC
Global $RAM
Global $PROCESS0
Global $LBL0
Global $BEGIN
Global $DIF
Global $HANDLE
Global $SETTING
Global $TRAY
Global $TRAY1
Global $TRAYSHOW
Global $TRAY2
Global $TRAYA
Global $TRAY3
Global $TRAYTHOAT
Global $RAM
Global $mem
Global $check
Global $msg
Global $SIZE
Global $STYLE = BitOR($WS_MAXIMIZEBOX, $WS_MINIMIZEBOX, $WS_SYSMENU, $WS_CAPTION, $WS_POPUP, $WS_POPUPWINDOW, $WS_GROUP, $WS_TABSTOP, $WS_BORDER, $WS_CLIPSIBLINGS)

$GUI = GUICreate("Sro Manager", 400, 320, -1, -1)
WinSetOnTop("Sro Manager", "", 1)
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "_thoat")
_STATUSRAM()
GUICtrlCreateTab(10, 10, 380, 270)
GUICtrlCreateTabItem("Manager")
$LISTVIEW = GUICtrlCreateListView("|Title          |Handle      |Status    |MB", 20, 40, 270, 200)
_UPDATE()
_ALLBTT()
$check = GUICtrlCreateCheckbox("Show use ram",295,220,90,20)
GUICtrlCreateTabItem("Auto shutdow")
GUICtrlCreateLabel("Thời gian tắt máy tính bằng phút", 20, 70, 160, 20)
$PHUT = GUICtrlCreateInput("", 190, 65, 50, 25, BitOR(0x0080, 0x2000))
GUICtrlSetLimit(-1, 5)
GUICtrlCreateButton("Start", 180, 140, 45, 40)
;~ GUICtrlSetOnEvent(-1, "_shutdow")
Func _UPDATE()
   $LIST = WinList("[Class:CLIENT]", "")
   For $I = 1 To $LIST[0][0] Step 1
      $PID = WinGetProcess($LIST[$I][1],"")
      $mem = ProcessGetStats($PID,0)
      $STATUS = WinGetState($LIST[$I][1], "")
      If $STATUS == 21 Or $STATUS == 5 Then
         $STRING = "Hide"
      ElseIf $STATUS == 15 Or $STATUS == 47 Or $STATUS == 7 Or $STATUS == 15 Or $STATUS == 39 Then
         $STRING = "Show"
      ElseIf $STATUS == 23 Then
         $STRING = "Minimized"
      EndIf
   If BitAND(GUICtrlRead($check),$GUI_CHECKED) Then
      $ITEM = GUICtrlCreateListViewItem($I & "|" & $LIST[$I][0] & "|" & $LIST[$I][1] & "|" & $STRING & "|" & Int($mem[0]/(1024*1000)), $LISTVIEW) ;
   Else
      $ITEM = GUICtrlCreateListViewItem($I & "|" & $LIST[$I][0] & "|" & $LIST[$I][1] & "|" & $STRING & "|" , $LISTVIEW) ; & Int($mem[0]/(1024*1000)
   EndIf

      $HANDLE = WinGetHandle($ITEM, "")
;~       MsgBox(0,"",$LIST[$I][0] & " " & $STATUS & " " & $STRING)
;~       $STRING = ""
   Next
EndFunc
_GUICtrlListView_ClickItem($LISTVIEW, 1, "left", False, 2)
Func WM_NOTIFY($HWND, $IMSG, $IWPARAM, $ILPARAM)
   #forceref $hWnd, $iMsg, $iwParam
   Local $HWNDFROM, $IIDFROM, $ICODE, $TNMHDR, $HWNDLISTVIEW, $TINFO
   $HWNDLISTVIEW = $LISTVIEW
   If Not IsHWnd($LISTVIEW) Then $HWNDLISTVIEW = GUICtrlGetHandle($LISTVIEW)
   $TNMHDR = DllStructCreate($TAGNMHDR, $ILPARAM)
   $HWNDFROM = HWnd(DllStructGetData($TNMHDR, "hWndFrom"))
   $IIDFROM = DllStructGetData($TNMHDR, "IDFrom")
   $ICODE = DllStructGetData($TNMHDR, "Code")
   Switch $HWNDFROM
      Case $HWNDLISTVIEW
         Switch $ICODE
            Case $NM_CLICK
               $TINFO = DllStructCreate($TAGNMITEMACTIVATE, $ILPARAM)
               $HANG = DllStructGetData($TINFO, "Index")
               $COT = DllStructGetData($TINFO, "SubItem")
               _SETINPUT(DllStructGetData($TINFO, "Index"))
            Case $NM_DBLCLK
               $TINFO = DllStructCreate($TAGNMITEMACTIVATE, $ILPARAM)
               $HANG = DllStructGetData($TINFO, "Index")
               $COT = DllStructGetData($TINFO, "SubItem")
               _SETINPUT(DllStructGetData($TINFO, "Index"))
               If $STRING == "Show" Then
                  _SETHIDE()
;~                   MsgBox(0, "", $STRING)
               ElseIf $STRING == "Hide" Then
                  _SETSHOW()
;~                   MsgBox(0, "", $STRING)
               EndIf
            Case $NM_RCLICK
               $TINFO = DllStructCreate($TAGNMITEMACTIVATE, $ILPARAM)
               $HANG = DllStructGetData($TINFO, "Index")
               $COT = DllStructGetData($TINFO, "SubItem")
               _SETINPUT(DllStructGetData($TINFO, "Index"))
               _MENUSTRIP()
         EndSwitch
   EndSwitch
EndFunc
Func _ALLBTT()
   $TITLE1 = GUICtrlCreateInput("", 20, 245, 170, 25)
   $BUTTSETTITLE = GUICtrlCreateButton("Rename Title", 200, 245, 90, 25)
   GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_settitle")
   GUICtrlCreateButton("Show Silkroad", 295, 40, 90, 25)
   GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setshow")
   GUICtrlCreateButton("Hide Silkroad", 295, 65, 90, 25)
   GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_sethide")
   GUICtrlCreateButton("Minimize", 295, 90, 90, 25)
   GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setminize")
   GUICtrlCreateButton("Kill Silkroad", 295, 115, 90, 25)
   GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_killsro")
   GUICtrlCreateButton("Run Silkroad", 295, 140, 90, 25)
   GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_runsro")
   GUICtrlCreateButton("Restore", 295, 165, 90, 25)
   GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
   $SIZE = GUICtrlCreateCombo("",295,195,40,15)
   GUICtrlSetData(-1, "20|40|60|80|100")
   GUICtrlCreateButton("Resize", 335, 194, 50, 24)
   GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setsize")
   GUICtrlCreateButton("Refresh", 295, 245, 90, 25)
   GUICtrlSetFont(-1, 8.5, 800, 0, "Tahoma")
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_ref")
EndFunc
GUISetState()
Func _STATUSRAM()
   $PROCESS0 = GUICtrlCreateProgress(65, 290, 200, 20)
   $LBL0 = GUICtrlCreateLabel("", 270, 292.5, 50, 20)
   GUICtrlCreateLabel("Ram Use", 10, 292.5, 50, 20)
EndFunc
Func _TRAY()
   TrayItemDelete($SETTING)
   TrayItemDelete($TRAY)
   TrayItemDelete($TRAY1)
   TrayItemDelete($TRAYSHOW)
   TrayItemDelete($TRAY2)
   TrayItemDelete($TRAYA)
   TrayItemDelete($TRAY3)
   TrayItemDelete($TRAYTHOAT)
   $SETTING = TrayCreateMenu("Show game")
   For $I = 1 To $LIST[0][0] Step 1
      $TRAY = TrayCreateItem($STRING & $LIST[$I][0], $SETTING)
      TrayItemSetOnEvent(-1, "_setshow")
      $LIST[$HANG + 1][0] = $TITLE
      MsgBox(0, "", $LIST[$HANG + 1][0] & "  " & $TITLE)
   Next
   $TRAY1 = TrayCreateItem("")
   $TRAYSHOW = TrayCreateItem("Show tool")
   $TRAY2 = TrayCreateItem("")
   $TRAYA = TrayCreateItem("About")
   $TRAY3 = TrayCreateItem("")
   $TRAYTHOAT = TrayCreateItem("Exit")
   TraySetState()
EndFunc
Func _MENUSTRIP()
   $CONTEXT = GUICtrlCreateContextMenu($LISTVIEW)
   GUICtrlCreateMenuItem("Show Silkroad", $CONTEXT)
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setshow")
   GUICtrlCreateMenuItem("Hide Silkroad", $CONTEXT)
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_sethide")
   GUICtrlCreateMenuItem("Minimize Silkroad", $CONTEXT)
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_setminize")
   GUICtrlCreateMenuItem("Kill Silkroad", $CONTEXT)
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_killsro")
   GUICtrlCreateMenuItem("Run Silkroad", $CONTEXT)
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_runsro")
   GUICtrlCreateMenuItem("Restore Silkroad", $CONTEXT)
   GUICtrlSetOnEvent(-1, "_Res")
EndFunc
Func _REF()
   _GUICtrlListView_DeleteAllItems(GUICtrlGetHandle($LISTVIEW))
   _UPDATE()
EndFunc
Func _RES()
   If $LIST[0][0] > 0 Then
   WinSetState($LIST[$HANG + 1][0], "", @SW_RESTORE)
   Sleep(500)
   EndIf
   _REF()
EndFunc
Func _SETHIDE()
   If $LIST[0][0] > 0 Then
   WinSetState($LIST[$HANG + 1][0], "", @SW_HIDE)
   Sleep(500)
   EndIf
   _REF()
EndFunc
Func _SETSHOW()
   If $LIST[0][0] > 0 Then
   WinSetState($LIST[$HANG + 1][0], "", @SW_SHOW)
   Sleep(1000)
   EndIf
   _REF()
EndFunc
Func _SETMINIZE()
   If $LIST[0][0] > 0 Then
   WinSetState($LIST[$HANG + 1][0], "", @SW_MINIMIZE)
   $HANDLE = WinGetHandle($LIST[$HANG + 1][0])
   WINSETSTYLE($HANDLE, $STYLE)
   EndIf
   Sleep(500)
   _REF()
EndFunc
Func _KILLSRO()
   Local $PID
   If $LIST[0][0] > 0 Then
   $PID = WinGetProcess($LIST[$HANG + 1][0], "")
   ProcessClose($PID)
   Sleep(500)
   EndIf
   _REF()
EndFunc
Func _RUNSRO()
   Local $PATH
   $PATH = FileOpenDialog("Run Silkroad online", "", "Silkroad Online (Silkroad.exe)", 1 + 2, "")
   Run($PATH)
EndFunc

Func _SETTITLE()
   If $LIST[0][0] > 0 Then
   $TITLE = GUICtrlRead($TITLE1)
   _GUICtrlListView_SetItem($LISTVIEW, $TITLE, $HANG, 1)
   WinSetTitle($LIST[$HANG + 1][0], "", $TITLE)
   $LIST[$HANG + 1][0] = $TITLE
   Sleep(500)
   EndIf
   _REF()
   Sleep(500)
EndFunc

Func _SETINPUT($NUMBER)
   If $LIST[0][0] > 0 Then
   GUICtrlSetData($TITLE1, $LIST[$NUMBER + 1][0])
   Return $NUMBER + 1
   EndIf
EndFunc

Func _setsize()
   WinMove("SRO_Client", "", @DesktopWidth / 2 - ((@DesktopWidth / 100) * GUICtrlRead($SIZE)) / 2, @DesktopHeight / 2 - ((@DesktopHeight / 100) * GUICtrlRead($SIZE)) / 2, (@DesktopWidth / 100) * GUICtrlRead($SIZE), (@DesktopHeight / 100) * GUICtrlRead($SIZE)))
EndFunc


Func _THOAT()
   Exit
EndFunc

Func WINSETSTYLE($HWND, $STYLE = -1, $EXSTYLE = 0)
   Local Const $GWL_STYLE = -16
   Local Const $GWL_EXSTYLE = -20
   Local Const $SWP_NOMOVE = 2
   Local Const $SWP_NOSIZE = 1
   Local Const $SWP_SHOWWINDOW = 64
   Local Const $SWP_NOZORDER = 4
   Local $IFLAGS = BitOR($SWP_SHOWWINDOW, $SWP_NOSIZE, $SWP_NOMOVE, $SWP_NOZORDER)
   If $STYLE = -1 Then $STYLE = $WS_MINIMIZEBOX + $WS_CAPTION + $WS_POPUP + $WS_SYSMENU
   DllCall("User32.dll", "int", "SetWindowLong", "hwnd", $HWND, "int", $GWL_STYLE, "int", $STYLE)
   DllCall("User32.dll", "int", "SetWindowLong", "hwnd", $HWND, "int", $GWL_EXSTYLE, "int", $EXSTYLE)
   DllCall("User32.dll", "int", "SetWindowPos", "hwnd", $HWND, "hwnd", 0, "int", 0, "int", 0, "int", 0, "int", 0, "int", $IFLAGS)
EndFunc

$BEGIN = TimerInit()
While 1
   $msg = GUIGetMsg()
   $DIF = TimerDiff($BEGIN)
   If $DIF >= 2000 Then
      $BEGIN = TimerInit()
;~       _REF()
      TraySetIcon("Shell32.dll", -Random(0, 100, 1))
   EndIf
   $RAM = MemGetStats()
   GUICtrlSetData($PROCESS0, $RAM[0])
   GUICtrlSetData($LBL0, $RAM[0] & "%" & "/100%")
   Sleep(100)
WEnd

; DeTokenise by myAut2Exe >The Open Source AutoIT/AutoHotKey script decompiler< 2.9 build(138)


tuandoi1  

 
Về Đầu Trang Go down
 

Source manager sro

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.** Chia sẻ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng người viết.** Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.** Để tránh mất bài khi soạn thảo, tốt nhất nên chọn "Trả lời".
- Vui lòng đọc nội quy trước khi trả lời, hoặc post bài mới*** Nếu chèn smilies có vấn đề, ấn vào nút A/a bên phải, phía trên khung trả lời.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường: THPT Đan Phượng :: Công Nghệ Thông Tin :: Phần mềm-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog